Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA 

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:

Powiedz Tak Wojciech Tracz 

Trzciana 416 

32-733 Trzciana 

NIP: 868-19-39-394, 

zwanym dalej Powiedz Tak

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług Powiedz Tak , zwany jest dalej Najemcą.

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Najemcę nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.

2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą lub transportem własnym Powiedz Tak za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia. Dogodna data transportu Powiedz Tak zostanie ustalona pomiędzy Powiedz Tak a Najemcą przed wydarzeniem. W przypadku elementów stacjonarnych takich jak napis lub ścianka Powiedz Tak zobowiązuje się dostarczyć i zamontować na miejscu wydarzenia najpóźniej w dniu wydarzenia do godz. 12.00 i odebrać następnego dnia po przyjęciu (chyba, że strony uzgodnią inaczej).

3. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 10 dni przed uroczystością o maksymalnie +/-30% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).

4. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do Powiedz Tak w stanie nienaruszonym do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości zależnej od dni opóźnienia i zapotrzebowania na towar na kolejny weekend.

5. Powiedz Tak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

Jeśli zauważysz naruszenie opakowania, paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń itp., odbierz paczkę, a następnie koniecznie zrób zdjęcie przed rozpakowaniem jej. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz jak najszybciej skontaktować się z nami. Złożymy interwencję, a kurier podjedzie następnego dnia roboczego, aby spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedzialność za uszkodzenie paczki w transporcie spoczywa na przewoźniku. Wszystkie paczki są ubezpieczone zgodnie z wartością. Jeśli jesteśmy w stanie, możemy wysłać towar na wymianę, aby nie pozostawić Cię bez dekoracji. Uszkodzenia rzekomo powstałe w przesyłce nie będą rozpatrywane jeśli zgłosisz je po terminie wynajmu. W tym przypadku zostaniesz obciążony dodatkowym kosztem w wysokości zawartej w umowie,

6. W przypadku dokonania przez Najemcę uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, doliczona do rachunku zostaje kwota równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu zostanie doliczony Najemcy koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie doliczony do rachunku.

7. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Powiedz Tak Dekoracje Ślubne zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie doliczony do rachunku.

8. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

9. Ogólną wartość prac określa Powiedz Tak na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Najemcy.

10. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.

11. Koszt przesyłki zwrotnej do Powiedz Tak pokrywa Najemca, chyba że strony ustalą inaczej.

12. Powiedz Tak NIE pobiera od Najemcy Kaucji. Wszelkie braki lub uszkodzenia zostają doliczone do rachunku Najemcy.

14. Najemca otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, Zamawiający ma 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.

15. Pełna kwota należna za wypożyczenie zostanie przekazana Powiedz Tak nie później niż 5 dni roboczych po terminie wynajmu w gotówce lub przelewem na konto:


Dane do przelewu :

ING 13 1050 1445 1000 0091 2912 7651

Powiedz Tak Wojciech Tracz

Trzciana 416

32-733 Trzciana

16. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Najemcę niezwłocznie po odbiorze przesyłki.

17. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia, braki w artykułach itp… zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubień nie doszło podczas użytkowania.

18. W przypadku rezygnacji przez Najemcę po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.

19. przypadku rezygnacji przez Najemcę w terminie do dwóch tygodni przed uroczystością, Powiedz Tak tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 70% ogólnej wartości usługi.

20. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Powiedz Tak nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Powiedz Tak zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Najemca ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Najemcę zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

21. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

22. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.

23. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.

24. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Powiedz Tak w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Powiedz Tak Wojciech Tracz z siedzibą w Trzciana 416. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Powiedz Tak.

W powyższych kwestiach Najemca może kontaktować się z Powiedz Tak Dekoracje ślubne na adres e-mail: powiedztakwesele@gmail.com

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.REGULAMIN SPRZEDAŻY  


Podmiotem sprzedającym oferowane produkty jest:

Powiedz Tak Wojciech Tracz 

Trzciana 416 

32-733 Trzciana 

NIP: 868-19-39-394, 

zwanym dalej Powiedz Tak

Podmiot kupujący-klient, korzystający z usług Powiedz Tak, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

§2. Umową pomiędzy Zamawiającym a Powiedz Tak będzie sporządzone przez klienta zamówienie.

§3. Pełna kwota należna za transakcję zostanie przekazana Powiedz Tak najpóźniej w dniu odbioru przesyłki „za pobraniem” lub przed wysyłką na konto, (chyba, że strony ustalą inaczej).

Dane do przelewu :

ING 13 1050 1445 1000 0091 2912 7651

Powiedz Tak Wojciech Tracz

Trzciana 416

32-733 Trzciana

§4. Termin realizacji wynosi 14-21 dni (+/- 3 dni robocze). Termin ten może zostać zmieniony przez Powiedz Tak wyłącznie z przyczyn niezależnych lub uzasadnionych.

§5. O ostatecznym terminie odbioru klient poinformowany zostanie drogą sms’ową lub mailową.

§9. Klient ma prawo reklamować towary i usługi świadczone przez Powiedz Tak w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§10. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Powiedz Tak.

§11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.

§13. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Powiedz Tak w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Powiedz Tak Wojciech Tracz Trzciana 416. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Powiedz Tak.

§14. W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Powiedz Tak Dekoracje Ślubne na adres email: powiedztakwesele@gmail.com.

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.

§16 Korzystanie z usług Powiedz Tak Wojciech Tracz Trzciana 416 32-733 Trzciana jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Powiedz Tak Wojciech Tracz, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu marketingu produktów i usług dekoracyjnych oraz wynajmu, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Osoba podająca swoje dane oświadcza również, że dane, które podała zostały złożone dobrowolnie oraz oświadcza, że została poinformowana, iż przysługują jej prawa: wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co o ich wykorzystywania. Rejestrując się wyrażasz także zgodę, aby administrator danych osobowych powierzał przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wyżej wymienionym, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla prawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej.

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Powiedz Tak Dekoracje Ślubne na adres e-mail: powiedztakwesele@gmail.com


Używamy plików cookies.

Zamknij